Sonic Hypercube // Hipercub Sonor


Abstract


CAT
El projecte Hipercub Sonor és una evolució del projecte Project Paisatges Aurals / Propioception Rhythm Box* ambdues recolzades per beques de recerca i creació OSIC Gencat 2017/18.

Hipercub Sonor és un instrument immersiu i de joc per crear música electrónica mitjançant el moviment corporal. Inspirat en el concepte matemàtic d'Hipercub (un cub en 4D que en resum és un cub dins d'un altre cub en un espai de 4Dimensions).

A mode d'Audio-Game' l'instrument algoritmic s'estructura en 4 nivells o dimensions:
__La 1a en que es pot crear un cicle de percussions per a crear una base (dim1: Beats)
__La 2a on podem jugar amb una línia de baix pentatònica
__A continuació, a la 3a podrem combinar un conjunt d'instruments sintètitzats que es combinen amb el loops generats a les dimensions anteriors
__Finalment, a la 4a podrem moure el so generat anteriorment pel sistema quadrafònic.
Hipercub Sonor incorpora una projecció que serveix per guiar als ususaris, una tarjeta de so multicanal, donant a cada rajola el seu propi so i un sistema de so quadrafònic.
*Propioception Rhythm Box fou el primer prototipus experimental, tot explorant so espai i moviments corporals en un cub de 245cm mancat d'informació visual. Uns Sensors Piezoelèctrics foren situats sota 9 rajoles sensibles que capturaven l'impacte de la gent trepitjant-les, tot produïnt sons i patrons rítmics.
Aquest algoritme s'ha programat amb Pd(Pure Data) i dissenyat amb diferentes capes de generativitat i seccions randòmiques. Per tant, el moviment d'usuaris pot modular diverses estructures de la composició que van emergint i creixent.


ENG

The project SonicHypercube is an evolution from the Project Paisatges Aurals / Propioception Rhythm Box* also funded by the OSIC grant Gencat 2017/18.
Sonic Hypercube is an immersive and physical game instrument to play around with electronic music. It borrows the Math concept of a Hypercube, a 4D Dimensional Cube that somehow is a cube inside a cube in a 4D Space.
As a kind of physical audio game, the algorithmic instrument is structured in 4 levels of dimensions where we can create first a Tap Tempo Beat with synth percussions (dim 1 : Beats). Secondly a baseline to play around with pentatonic pitches (dim 2 : Baseline) Followed by different kind of digital instruments ( dim 3: drones, riffs and polyrhythms) that are mixing with the previous generated loops. Finally, the dim 4 is related to the sound movement through the quadraphonic system.
Sonic Hypercube incorporates a projection that works as a game guideline, a multichannel soundcard giving each tile its own sound and a quadraphonic sound system.
*Propioception Rhythm Box was the first experimental prototype of this kind exploring sound space and bodily movements in an 245 cm edge cube with no visual information. Piezoelectric Sensors were placed underneath 9 tiles of pavement that captured the impact of people stepping on them and producing sounds and rhythm patterns.
This algorithmic instrument was programmed with Pd (Pure Data) and designed with several layers of generativity and random sections. Therefore movement of users would modulate different and emerging growing structures of composition.

Sonic Hypercube // Hipercub Sonor

VIDEOS
Hipercub Sonor és una recerca fruit
de les Beques per a la Recerca i Creació / OSIC
Departament de Cultura de la GenCat 2018


Projecte i Recerca
Bea Goller


Producció
Sonic Spaces Research Lab

Coding + Tech Consultor
Xavi Manzanares

Comunicació
Alicia Conde Goller